ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گمان مند

لغت‌نامه دهخدا

گمان مند. [ گ ُ م َ ] (ص مرکب ) مرتاب . (زمخشری ) (مهذب الاسماء). شاک . مُمتَری . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ