ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گماشتنی

لغت‌نامه دهخدا

گماشتنی . [ گ ُ ت َ ] (ص لیاقت ) درخور گماشتن . رجوع به گماشتن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ