ترجمه مقاله

گمار

لغت‌نامه دهخدا

گمار. [ گ ُ ] (اِخ ) تیره ای از طایفه ٔ ملمع هفت لنگ بختیاری . (جغرافیای سیاسی کیهان ص 74).
ترجمه مقاله