ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلوبندگی

لغت‌نامه دهخدا

گلوبندگی . [ گ ُ / گ َ ب َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) شکم خوارگی . شهوت طعام :
ز ده گونه ریچال و ده گونه با
گلوبندگی هر یکی را سزا.

ابوشکور.


رجوع به گلوبنده شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ