ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلوبنده

لغت‌نامه دهخدا

گلوبنده . [ گ ُ / گ َ ب َ دَ / دِ ] (ص مرکب ) تابع حلق وشکم و مرد بسیارخوار. (انجمن آرا). شکمباره . شکم خواره . آنکه بنده ٔ شکم خود باشد. طبل خواره :
ممانید بر کهتران کار خوار
گلوبندگان رابگیرید بار.

اسدی .


هر بنده ای که او را بخرند و بفروشند آزادتر ازآن کس دان که گلوبنده بود... و گلوبنده همیشه بنده بود. (از قابوسنامه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ