گلستان

لغت‌نامه دهخدا

گلستان . [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) (کوه ...) حمداﷲ مستوفی نویسد: کوهی است به طوس ... رجوع به نزهة القلوب چ لیدن ص 199.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما