ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلدار

لغت‌نامه دهخدا

گلدار. [ گ ُ ] (نف مرکب ) منقوش به صورت گل و غیره : اطلس گلدار منقوش . مخمل گلدار. منقوش به نقوش از گل و غیر آن . مقابل ساده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ