ترجمه مقاله

گروشی

لغت‌نامه دهخدا

گروشی . [ گ َ ] (اِخ ) دهی است از بخش قصرقند شهرستان چاه بهار، واقع در 24000گزی شمال قصرقند و کنار راه قصرقند به چانف .هوای آن گرمسیر و مالاریائی ، دارای 300 تن سکنه است .آب آنجا از رودخانه تأمین میشود. محصول آن غلات و برنج و خرما و لبنیات ، شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
ترجمه مقاله