ترجمه مقاله

گرم گرم

لغت‌نامه دهخدا

گرم گرم . [ گ َ گ َ ] (ص مرکب ، ق مرکب ) گرماگرم . رجوع به گرماگرم شود.
ترجمه مقاله