ترجمه مقاله

گرموئیه

لغت‌نامه دهخدا

گرموئیه . [ گ َ ئی ی ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان ، واقع در 40000گزی شمال خاوری زرند و 6000گزی باختر راه مالرو زرند و راور. هوای آن سرد و دارای 99 تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوبات و تریاک و شغل اهالی زراعت است و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقاله