ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گرده ٔ تصویر

لغت‌نامه دهخدا

گرده ٔ تصویر. [ گ َ دَ / دِ ی ِ ت َص ْ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) خاکه ٔ تصویر. (آنندراج ). رجوع به گرده شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ