ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گران ریش

لغت‌نامه دهخدا

گران ریش . [ گ ِ ] (ص مرکب ) بزرگ ریش : هِلَّوف ؛ ریش سطبر. بسیارموی . کلان ریش . نعثل ؛ مردی درازریش ، کان یشبه به عثمان . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ