ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گبت خانه

لغت‌نامه دهخدا

گبت خانه . [ گ ِ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) خانه ٔ زنبورعسل :
ای صدر گبت خانه برآشفتی
با ابلهی و بیخردی جفتی .

سوزنی .


آرام کی پذیرد تا محشر
آن گبت خانه را که برآشفتی .

سوزنی .


سهل است گبت خانه برآشفتن
گبتی به خایه برنه و خوش خفتی .

سوزنی .


رجوع به گبت و کبت و گبت انگبین شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ