ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گاو سفالی

لغت‌نامه دهخدا

گاو سفالی . [ وِ س ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) صراحی که بشکل گاو از سفال سازند :
گاو سفالی اندرآر آتش موسی اندراو
تا چه کنند خاکیان گاو زرین سامری .

خاقانی .


و رجوع به گاو سفالین شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ