ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گاو سفالین

لغت‌نامه دهخدا

گاو سفالین . [ وِ س ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از خم شراب . (آنندراج ) (غیاث ). صراحی و ظرفی که آن را ازسفال بهیأت گاو ساخته باشند. (برهان ) :
گاو سفالین که آب لاله ٔ تر خورد
ارزن زرینش از مسام برآمد.

خاقانی .


رجوع به گاو سفالی و گاو زر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ