ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گاورو شدن

لغت‌نامه دهخدا

گاورو شدن . [ رَ / رُو ش ُ دَ ] (مص مرکب ) تا آن حد آب دادن بزمین که درخور تخم زدن شده باشد، و آن را دم آمدن زمین نیز گویند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ