ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کچ

لغت‌نامه دهخدا

کچ . [ ] (اِ) صورت زشت باشد که طفلان را بدان ترسانند. (اوبهی ). چنین است در فرهنگ خطی اوبهی ، اما مصحف و محرف کُخ است . رجوع به کخ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ