ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کپک

لغت‌نامه دهخدا

کپک . [ ک ُپ ْ پ َ ] (اِ) در تداول مردم گناباد خراسان گوسپندی است که چهار دست و پای کوتاه دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ