ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوسگی

لغت‌نامه دهخدا

کوسگی . [ س َ / س ِ ] (حامص ) صفت کوسه . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به کوسه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ