ترجمه مقاله

کوزکنان

لغت‌نامه دهخدا

کوزکنان . [ ک ُ ] (اِخ ) نام قریه ای به آذربایجان از نواحی تبریز. (از تاج العروس ). قریه ٔ بزرگی است از نواحی تبریز و میان آن و ارمیه و میان آن و تبریز دو منزل راه است و معنی آن سازندگان کوزه است . و از آنجا دریاچه ٔ ارمیه پیداست . (از معجم البلدان ). رجوع به کوزه کنان شود.
ترجمه مقاله