ترجمه مقاله

کوزکانان

لغت‌نامه دهخدا

کوزکانان . [ ک َ ] (اِخ ) رجوع به گوزگانان شود.
ترجمه مقاله