ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوره ٔ قبادخوره

لغت‌نامه دهخدا

کوره ٔ قبادخوره . [ رَ / رِ ی ِ ق ُ خوَرْ / خُرْ رَ ] (اِخ ) یکی از پنج ولایت فارس است : کوره ٔ قبادخوره ارجان ، در ابتدا قبادبن فیروز پدر کسری انوشروان بنا کرد و شهری بود بزرگ با نواحی بسیار، اما به روزگار فتورو استیلای ملحدان اباد هم اﷲ خراب گشت و هوای آن گرمسیر است و رودی عظیم که آن را نهر طاب گویند و منبع آن از حدود سمیرم است آنجا می گذرد زیر پول ثکان و بیرون از آن دیگر رودها و آبهای بسیار است و زمین آن جایگاه ربعی نیکو و از همه گونه میوه ها باشد و درختان خرما و بر خصوص انار ملیسی باشد سخت نیکو و مشمومات . (از فارسنامه ٔ ابن البلخی چ گای لسترنج ص 148). و رجوع به همان مأخذ ص 149، 150 و 151 و خوره ٔ قباد در این لغت نامه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ