ترجمه مقاله

کوبش

لغت‌نامه دهخدا

کوبش . [ ب ِ ] (اِمص ) عمل کوبیدن . کوفتن . (فرهنگ فارسی معین ) :
چنان کوبش گرز و کوپال بود
که دام و دد از بانگ بی هال بود.

اسدی (از فرهنگ فارسی معین ).


و رجوع به کوبیدن و کوفتن شود.
ترجمه مقاله