ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کنترل

لغت‌نامه دهخدا

کنترل . [ ک ُ رُ / ک ُ ت ُ رُ ] (فرانسوی ، اِ) وارسی . بازبین . (فرهنگستان ). وارسی . بازرسی . تفتیش : کنترل بلیطها. (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ