ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کنترل کردن

لغت‌نامه دهخدا

کنترل کردن . [ ک ُ رُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) نظارت کردن . تفتیش کردن . (فرهنگ فارسی معین ).
- خود را کنترل کردن ؛ نظارت داشتن عقل شخص بر احساسات و اعمال وی . (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ