ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کنترلر

لغت‌نامه دهخدا

کنترلر. [ ک ُ رُ ل ُ ] (فرانسوی ، ص ، اِ) فرهنگستان ایران «بازبین » را به جای این کلمه اختیار کرده است و آن کسی است که کالا و جنس های تجارتی را رسیدگی کرده برابری آنها را با بارنامه تصدیق می نماید. || کسی که در راه آهن و تماشاخانه ها بلیطهای فروخته شده را بازدید می نماید تا هر کسی مطابق ارزش بلیطدر جای خود قرار گیرد. (واژه های نو فرهنگستان ایران ). مفتش . ممیز بلیطهای تئاتر و سینما و راه آهن و غیره . (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ