ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کناز

لغت‌نامه دهخدا

کناز. [ ک ِ ] (ع ص ) پر و آگنده گوشت سخت اندام . یقال : ناقة کناز و جاریة کناز. ج ، کُنُز و کِناز (علی لفظ الواحد). (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ