ترجمه مقاله

کلودیوس

لغت‌نامه دهخدا

کلودیوس . [ کْل ُ / ک ِ ل ُ ] (اِخ ) آپیوس کلودیوس یکی از بزرگان سابین بود و چون مردم این سرزمین به طرفداری تارکی نیوس با روم به جنگ پرداختند، چشم از وطن پوشید و با تمام افراد خانواده و تحت الحمایه های خود که قریب پنج هزار تن بودند به روم آمد و در سنای روم مقامی یافت . (504 ق . م .). (از تمدن قدیم ، ترجمه ٔ نصراﷲ فلسفی ).
ترجمه مقاله