ترجمه مقاله

کلهر کردستان

لغت‌نامه دهخدا

کلهر کردستان . [ ک َ هَُ رِ ک ُ دِ ] (اِخ ) یکی از طوایف کرد است که تقریباً مرکب از 200 خانوار و مسکن ایشان رستمان و خُرخُره و سقز است . (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 62).
ترجمه مقاله