ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلعة

لغت‌نامه دهخدا

کلعة. [ ک َ ل ِ ع َ ] (ع ص ) ماده شتر کفته سپل . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ): ناقة کلعة؛ ماده شتری که کَلَع یعنی شکافتگی در سم دارد. (از اقرب الموارد). مؤنث کَلِع. و رجوع به کلع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ