ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلباسی

لغت‌نامه دهخدا

کلباسی . [ ک َ ] (اِخ ) ابوالمعالی پسر محمد ابراهیم بن محمد حسن خراسانی از علماء عصر خود بود.صاحب ریحانة الادب شرح حال او را در کنی و القاب آورده و ذیل کلمات «کرباسی » و «کلباسی » اشاره بدو کرده و ارجاع به کنی و القاب کرده است . رجوع به کنی و القاب ریحانة الادب ذیل ابوالمعالی و قصص العلماء شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ