ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلباسی

لغت‌نامه دهخدا

کلباسی . [ ک َ ] (اِخ ) محمد ابراهیم بن محمد حسن خراسانی کاخی از فحول علمای قرن سیزدهم هجری است . مؤلف ریحانة الادب ، ذیل کرباسی ترجمه ٔ احوال او را آورده و مصنفات او را بشرح زیر ذکر کرده است : 1- اشارات الاصول در دو جلد بزرگ که در تهران طبع شده است . 2- الایقاظات . آن نیز در اصول است . 3- شوارع الهدایه الی شرح الکفایه . این کتاب در فقه و شرحی است بر هدایه ٔ محقق سبزواری . 4- منهاج الهدایة الی احکام الشریفه . این کتاب نیز در فقه است و در کثرت فروعات نظیر کتاب قواعد و کتاب تحریر علامه می باشد. و مؤلفات دیگر در باب تقلید میت و مناسک حج و مبطل روزه بودن شرب توتون ومسئله ٔ صحیح و اهم و حواشی و رسائل متفرق دیگر. وفات وی در 1262 هَ . ق . در اصفهان روی داد و در مسجد حکیم مدفون است . (از ریحانة الادب ذیل کلمه کرباسی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ