ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلباسو

لغت‌نامه دهخدا

کلباسو. [ ک َ ] (اِ) چلپاسه است که وزغه باشد و در خانه ها بسیار است . (از برهان ). کرباسو یعنی چلپاسه . (فرهنگ رشیدی ). کرباسو. کلبسو هم آمده است . (آنندراج ). چلپاسه ٔ زهردار. (ناظم الاطباء). کربسو. کرباسو.چلپاسه . کلبسو. (حاشیه ٔ برهان چ معین ) :
همچو عقرب عدوی کلباسو
دشمن مارها بود راسو.

آذری (از فرهنگ رشیدی ).


و رجوع به کلبسو شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ