ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلاوو

لغت‌نامه دهخدا

کلاوو. [ ک َ ] (اِ) نوعی از موش صحرائی است . (برهان ) (ناظم الاطباء). موش دشتی . موش بیابانی . (یادداشت به خطمرحوم دهخدا). گونه ای موش که اندامهای خلفیش نسبت به اندامهای قدامی دارای رشد جالب توجهی هستند و از این جهت آن را موش دوپا نیز گویند. بعلت قوی بودن و طول اندامهای خلفی ، حیوان می تواند جستهایی با مسافت زیاد بزند. این جانور در صحاری و مزارع فراوان است و دارای رنگ خاکستری مایل به خرمایی است . شکمش سفیدرنگ و دمش دراز است و در جست و خیز و حرکت حیوان کمک می کند کلاکموش . یربوع . جربوز. چربوز. کلاهو. موش دوپا. (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به کلاکوی و کلاکموش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ