ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کعب خلف مسلم

لغت‌نامه دهخدا

کعب خلف مسلم . [ ک َ خ َ ل َ م ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حسین آباد بخش شوش شهرستان دزفول . واقع در 8هزارگزی جنوب شوش و 4هزارگزی باختری راه شوسه ٔ اهواز به دزفول با500تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ کرخه و راه در تابستان اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ