ترجمه مقاله

کشتی کشتی

لغت‌نامه دهخدا

کشتی کشتی . [ ک َ / ک ِ ک َ / ک ِ ] (ق مرکب ) بسیار. سخت بسیار. مقابل بس اندک :
نعمت منعم چراست دریا دریا
محنت مفلس چراست کشتی کشتی .

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 509).


ترجمه مقاله