ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کسینوس

لغت‌نامه دهخدا

کسینوس . [ ک ُ ] (فرانسوی ، اِ) اصطلاح ریاضی است به این شرح که در یک دایره ٔ مثلثاتی مقدار op را کسینوس زاویه ٔ a گویند. بطور کلی در هر مثلث قائم الزوایه نسبت ضلع مجاور به زاویه ٔ حاده را به وتر مثلث کسینوس زاویه گویند مثلاً در مثلث قائم الزوایه omp نسبت به opom کسینوس زاویه ٔ a است و آن را به cos نشان دهند و می نویسند برopom=cosa یا بعبارت دیگر تصویر وتر om را بر محور جیب تمام یا محور کسینوس ها کسینوس زاویه ٔ a گویند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ