ترجمه مقاله

کسپوی

لغت‌نامه دهخدا

کسپوی . [ ک َ پ َ وی ] (ص نسبی ) نسبت به کسپه است از قراء نخشب :
سراطبااستاد کسپوی کو هست
ز پشت هفت پدر اوستاد هفت اقلیم .

سوزنی .


رجوع به کسبه شود.
ترجمه مقاله