ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرونطرفا

لغت‌نامه دهخدا

کرونطرفا. [ ] (اِ) قصب سکر و فانید است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ