ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرفا

لغت‌نامه دهخدا

کرفا. [ ] (اِ) به هندی حنظل است . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به حنظل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ