ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرست

لغت‌نامه دهخدا

کرست .[ ک ُ س ُ ] (اِخ ) شهری بزرگ که بنابه گفته ٔ گزنفون در کنار رود ماس کاس بوده و رود مزبور شهر را از هر طرف احاطه می کرده است . (ایران باستان ج 2 ص 1008).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ