ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرخه

لغت‌نامه دهخدا

کرخه . [ ک َ خ َ ] (اِخ ) کرخا. شهری بوده است نزدیک شوش که اکنون نامش بر روی رودکرخه مانده . مقدسی گوید شهری است کوچک و آبادان و نیکو بازارش روزهای یکشنبه است و دارای قلعه و بوستانهاست . (از جغرافیایی تاریخی لسترنج صص 258 - 259).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ