ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرخای میشان

لغت‌نامه دهخدا

کرخای میشان . [ ک َ ی ِ ] (اِخ ) کرخ میسان . نام شهر باستانی مسن است که در زمان پادشاهی اردشیر بابکان به نام استرآباد اردشیر، دوباره آبادی یافت . (ایران در زمان ساسانیان ص 116). یاقوت در معجم البلدان در ذیل کرخ میسان نوشته است : دهی است به سواد عراق که استرآباد نامند و آن غیر از استرآباد طبرستان است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ