ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرخای بیت سلوخ

لغت‌نامه دهخدا

کرخای بیت سلوخ . [ ک َ ی ِ ب َ ت ِ ؟ ] (اِخ ) همان شهر کرکوک است و در زمان ساسانیان ملجاء و مرکز عیسویان در شرق بوده است . در نامه ٔ شهدای عیسوی ایران مسطور است که از زمان سلطنت بلاش تا سال بیست پادشاهی شاپوربن اردشیر یعنی 90 سال کرخا مکانی مقدس بود و هیچ گیاه ناپاکی در آن نمی رست . (از ایران در زمان ساسانیان ص 55). رجوع به همین کتاب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ