ترجمه مقاله

کذایی

لغت‌نامه دهخدا

کذایی . [ ک َ ] (ص نسبی ) کذائی . معهود. آنچنانی : با آن اخلاق کذایی . (یادداشت مؤلف ). رجوع به کذا شود.
ترجمه مقاله