ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کخ کخ

لغت‌نامه دهخدا

کخ کخ . [ ک ِ ک ِ / ک َ ک َ / ک َخ خ ک َخ ْ خِن ْ / ک َخ ْ خِن ْ ک َخ ْ خِن / ک َ خ ِ ک ِ خ ِ ] (ع اِ) کلمه ای است که بدان کودک رازجر کنند تا از چیزی که اراده ٔ تناول آن دارد بازایستد و کذا عند التقذر من شی ٔ. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). و قیل کلمه اعجمیة عربتها العرب . (منتهی الارب ). و رجوع به کِخکِخ ماده ٔ قبل و رجوع به کخ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ