ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کثحمة

لغت‌نامه دهخدا

کثحمة. [ ک ُ ح ُ م َ ] (ع ص ) لحیة کثحمة، ریش ستبر و کوتاه و مرغول . (منتهی الارب ) (آنندراج ). ریش انبوه و درهم پیوسته . (از اقرب الموارد). || کثحمة من درین ؛ شکسته و ریزه ٔ علف خشک . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). خرده ریزه ٔ هیزم و برگ و علف خشک شده . || شاخه ٔ شکسته . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ