ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کتب

لغت‌نامه دهخدا

کتب . [ ک ُ ] (ع اِ) کُتُب . ج ِ کتاب . کتابها. مجموعه های خطی و چاپی . (فرهنگ فارسی معین ) :
این چنین بزم از همه شاهان کرا اندرخور است
نامه ٔ شاهان بخوان و کتب پیشینان بیار.

فرخی .


ولیکن اوستادان مجرب
چنین گفتند در کتب اوایل .

منوچهری .


نه اندرکتب ایزد مجملی ماند
که آن نشنیدم از دانا مفسر.

ناصرخسرو.


ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما