ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاکوس

لغت‌نامه دهخدا

کاکوس . (اِخ ) راهزن افسانه ای معروف که در کوه اون تن واقع در نزدیکی تیبر به ایتالیا مأوی داشت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ