ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کامومیل رومن

لغت‌نامه دهخدا

کامومیل رومن . [ م ُ م َ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) بابونه ٔ رومی . (کارآموزی داروسازی ص 199).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ